MILJÖPOLICY & BRÄNSLEPLAN

Materiet ska ständigt verka för att vi själva och våra intressenter ges
möjligheter att verka på ett sätt som skyddar miljön på kort och lång sikt. Vi arbetar därför i största möjligt mån med följande certifieringar: KRAV, EU-ekologiskt samt övriga ekologiska certifieringar, FAIRTRADE, Rainforest Alliance m.fl.
I livsmedelsframställningen söker vi ständigt minimera matsvinnet, exempelvis genom att ta till vara på överblivna matvaror och erbjuda kunderna kökets alternativ.

Vi ska ständigt verka för att vi använder det mest miljövänliga bränsle som marknaden har att tillgå. Idag sker samtliga transporter med förnybar HVO-diesel.

Så snart eldrivna kylbilar finns att tillgå kommer Materiet att byta ut befintlig bilpark till dessa. För tillfället finns inte förutsättningar på marknaden för att vår leverantör ska ha möjlighet att erbjuda denna typ av bilar men kontakt gällande detta sker kontinuerligt med leverantören.

KONKRET INNEBÄR POLICYN:
Att producera produkter och tjänster som är resurssnåla och inte påverkar miljön negativt på kort och lång sikt
Att vi tillämpar av miljölagstiftning och övriga krav.
Att vi miljöanpassar verksamheten i alla led.
Att vi strävar efter att våra kunders och samhällets förväntningar och krav på kretslopp och miljöanpassning uppfylls.
Att vi förser våra kunder med produkter och tjänster som hjälper dem att styra mot ett ekologiskt samhälle.
Att källsortera och omhänderta avfall enligt gällande rekommendationer.
Att prioritera leverantörer som aktivt delar vår miljösyn.
Att välja material som kan återanvändas och återvinnas.
Att aktivt höja kunskapsnivån om miljöfrågor hos våra medarbetare.
Alltid använda det  rengöringsmedel som är snällast mot miljön.
Att använda miljövänliga bilar vid transport i den utsträckning det är möjligt.
Att planera våra cateringutkörningar så att antalet körda kilometer blir så få som möjligt.